fbpx

Regulamin

Regulamin świadczenia usług badań na odległość

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej Tomasz Wielkoszyński i Marcin Furmański spółka jawna, zwane dalej Usługodawcą, wprowadza regulamin świadczenia usług badań laboratoryjnych przy wykorzystaniu strony https://wielkoszynski.pl/.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania oraz warunki korzystania z usług badań laboratoryjnych z wykorzystaniem strony https://wielkoszynski.pl/, zwanej dalej Serwisem.
 3. Usługodawca, będący administratorem Serwisu oraz każdy Pacjent i/lub Kontrahent korzystający z usług Serwisu, zwany dalej Usługobiorcą, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Niniejszy Regulamin został sporządzony w szczególności w oparciu o:
  1. Ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny;
  2. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

  i określa warunki zawierania i rozwiązywania umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych (Badań laboratoryjnych) oraz sposobu korzystania z serwisu https://wielkoszynski.pl/.

§ 2 Definicje

 1. Usługobiorca – osoba prywatna zwana także Pacjentem lub podmiot instytucjonalny, zwany także Kontrahentem, dokonujący zamówienia Usług za pomocą Serwisu;
 2. Właściciel Serwisu/Usługodawca – Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej Tomasz Wielkoszyński i Marcin Furmański Spółka Jawna, z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (kod pocztowy 41-300) przy Alejach Józefa Piłsudskiego 10, REGON: 366135446, NIP: 6292477745, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach pod numerem KRS: 0000654091, prowadząca Zakład Leczniczy Centrum Medyczne WIELKOSZYŃSKI (numer Księgi Rejestrowej Śl. Urz. Woj. 000000197985), tel. +48 506 112 819;
 3. Usługi „Badania on-line” zwane także Usługami – usługi wykonywane przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy, polegające na wykonaniu Badania laboratoryjnego albo Badań laboratoryjnych zawartych w ofercie Usługodawcy, zleconych na podstawie Zamówienia przez Usługobiorcę;
 4. Umowa o świadczenie Usług - umowa, na mocy której Usługodawca zobowiązuje się świadczyć na rzecz Usługobiorcy Usługi zgodnie z Zamówieniem Usługobiorcy, a Usługobiorca zobowiązuje się zapłacić Usługodawcy cenę za Usługi i inne dodatkowe koszty określone w Regulaminie, obowiązująca przez okres do dnia przekazania Usługobiorcy ostatnich wyników Badań objętych umową i zawierana na odległość, to jest w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności Stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie (za pomocą strony internetowej);
 5. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem https://wielkoszynski.pl/, za pośrednictwem którego Usługobiorca może zawrzeć umowę o wykonanie:
  1. pojedynczych Badań laboratoryjnych,
  2. zestawów Badań laboratoryjnych,

  przy czym Badania laboratoryjne mogą zostać zlecone do wykonania na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz na zasadach określonych w przepisach bezwzględnie obowiązujących wyłącznie w siedzibie Usługodawcy;

 6. Badanie – grupa badań laboratoryjnych albo indywidualne badania laboratoryjne wskazane na stronie https://wielkoszynski.pl/, przy czym stanowią one usługę w zakresie opieki medycznej, służącą profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, wykonaną w ramach działalności leczniczej przez podmiot leczniczy;
 7. Cookies (tzw. „ciasteczka”) - stanowiące dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i służą do sprawniejszego korzystania z Serwisu;
 8. Logi Serwera – utworzony w chronologicznej kolejności zapis informacji o zdarzeniach i działaniach dotyczących serwera, tworzony w sposób automatyczny;
 9. Zestaw Mobilny – środki techniczne, w tym stanowiące wyroby medyczne, pozwalające na właściwe zabezpieczenie i bezpieczny transport materiału biologicznego (krwi) Usługobiorcy do Usługodawcy;
 10. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia Usług;
 11. Zamówienie – oświadczenie woli Usługobiorcy, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy o świadczenie Usług, określające rodzaj i liczbę (min. 1) badań zlecanych przez Usługobiorcę, składane poprzez formularz zamówienia znajdujący się na stronie internetowej Serwisu.

§ 3 Warunki korzystania z Serwisu

 1. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do przerw i zakłóceń w działaniu Serwisu, wprowadzania ograniczeń w dostępie, jak również wyłączenia Serwisu bez uprzedniego zawiadomienia.
 2. Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności Serwisu jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w powszechnie używaną przeglądarkę internetową.
 3. Usługobiorca jest zobowiązany do korzystania ze strony Serwisu w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami oraz celami utworzenia Serwisu, a w szczególności w sposób nienaruszający praw osób trzecich oraz praw Właściciela Serwisu.
 4. Usługodawca dokłada wszelkich starań, żeby korzystanie z Serwisu było bezpieczne, zastrzega jednak, że korzystanie z Serwisu wiąże się z normalnym ryzykiem związanym z korzystaniem z publicznej sieci Internet.
 5. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. problemy w funkcjonowaniu Serwisu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń niezależnych od Właściciela, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec (takich jak m.in. wadliwe działanie sieci Internet, zakłócenia w działaniu sieci energetycznej, wady transmisji danych, działanie siły wyższej, decyzje organów władzy publicznej, opóźnienia wynikające z awarii systemów komputerowych, systemów zasilania i łączy telekomunikacyjnych);
  2. problemy techniczne Serwisu i szkody przez nie wywołane z powodu sprzętu komputerowego, z którego korzysta Usługobiorca, oraz ewentualne skutki wadliwego działania lub niezgodnego z prawem wykorzystania łączy telekomunikacyjnych znajdujących się poza dyspozycją Usługodawcy;
  3. następstwa korzystania z Serwisu przez Usługobiorcę niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim w wyniku korzystania przez Usługobiorców z Serwisu w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa;
  4. jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Usługobiorcę informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu, w szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji w zakresie ochrony zdrowia.

§ 4 Warunki świadczenia Usług „Badania on-line”

 1. Usługi “Badania on-line” w zakresie badań EliSpot są wykonywane przy wykorzystaniu udostępnianego przez Usługodawcę Zestawu Mobilnego służącego do pobrania materiału biologicznego (krwi) do Badań, przesyłanego do Usługobiorcy za pomocą kuriera i odsyłanego do Usługodawcy za pomocą kuriera medycznego. Zestaw Mobilny jest elementem Usługi.
 2. Usługi “Badania on-line” w zakresie badań serologicznych są wykonywane po przesłaniu przez Usługodawcę materiału biologicznego (surowicy krwi, krwi lub moczu) za pomocą kuriera medycznego zgodnie z procedurą pobrania i wysyłki materiału do badań serologicznych lub Zestawu Mobilnego do serologii, do pobrania materiału biologicznego (krwi lub surowicy krwi) do Badań, przesyłanego do Usługobiorcy za pomocą kuriera i odsyłanego do Usługodawcy za pomocą kuriera medycznego. Zestaw Mobilny do serologii nie jest obowiązkowym elementem Usługi w zakresie badań serologicznych i jest może być dodatkowo płatny.
 3. Materiał biologiczny do badań serologicznych bez Zestawu Mobilnego do serologii musi zostać pobrany i wysłany do Usługodawcy zgodnie z procedurą pobrania (dla laboratorium) i procedurą wysyłki próbki dostępną tutaj: https://wielkoszynski.pl/wp-content/uploads/2020/10/Instrukcja_surowica.pdf :
  1. Po zdezynfekowaniu skóry, pobrać 6-10 ml krwi żylnej do opisanej imieniem i nazwiskiem pacjenta próbówki z przyśpieszaczem wykrzepiania (jak na badania biochemiczne).
  2. Pozostawić krew na 30-60 minut do skrzepnięcia i odwirować (np. 10 min. przy 3-4 000 RPM).
  3. Przelać surowicę (ok. 2-3 ml) do czystej probówki, opisanej imieniem, nazwiskiem, nr PESEL pacjenta oraz datą pobrania materiału.
  4. Dobrze zamknąć probówkę i opakować ją zgodnie z niżej opisaną procedurą.
  5. W przesyłce proszę umieścić również wydrukowany formularz zamówienia z informacją o badaniach, jakie mają być wykonane, który został wysłany na adres e-mail w trakcie składania zamówienia na stronie wielkoszynski.pl. W przypadku braku formularza, należy wypełnić samodzielnie formularz    znajdujący się na stronie: (https://wielkoszynski.pl/wp-content/uploads/2020/06/FORMULARZ-ZLECENIA-BADANIA.pdf).
  6. Wysłać pocztą kurierską lub dostarczyć osobiście na adres Usługodawcy.
 4. Materiał biologiczny do badań serologicznych z Zestawu Mobilnego do Pełnej Krwi musi zostać pobrany i wysłany do Usługodawcy zgodnie z procedurą pobrania (dla laboratorium) i procedurą wysyłki próbki dostępną pod adresem: https://wielkoszynski.pl/wp-content/uploads/2020/10/Instrukcja_zestaw_krew.pdf
  1. Po zdezynfekowaniu skóry pobrać krew żylną do jednej próbówko-strzykawki. W tym celu:
   • odpakować igłę systemową i nałożyć na strzykawko-probówkę (delikatnie wkręcić igłę do uzyskania stabilnego połączenia jej ze strzykawko-probówką),
   • wkłuć się do żyły,
   • aspirować krew do strzykawko-probówki do oporu (pociągnąć tłok strzykawko-probówki do zablokowania się tłoka),
   • zwolnić stazę,
   • zdjąć strzykawko-probówkę z igły,
   • wyjąć igłę z żyły i zabezpieczyć ją,
   • ze strzykawko-probówki odłamać tłok.
  2. Wystarczy pobrać krew do jednej z zawartych w zestawie probówek. Drugi komplet (igła + probówko-strzykawka) stanowi rezerwę w przypadku nieudanego pobrania za pierwszym razem.
  3. Nakleić etykietę samoprzylepną z imieniem i nazwiskiem, numerem PESEL pacjenta oraz datą i godziną pobrania materiału.
  4. Włożyć opisaną próbówkę z krwią do styropianowego pojemnika wraz z niewykorzystanymi probówką i igłą. W okresie letnim należy do opakowania włożyć dodatkowo schłodzony w lodówce wkład chłodzący (jeśli został dostarczony przez laboratorium CMW).
  5. Całość umieścić w kartonowym pudełku wraz z czytelnie wypełnionym formularzem zlecenia badań.
  6. Przesyłkę wysłać pocztą kurierską do CM Wielkoszyński w dniu pobrania materiału. Próbka krwi w okresie od pobrania do odebrania przez kuriera może być przechowywana w temperaturze pokojowej. W przypadku nieodebrania przesyłki przez kuriera prosimy o kontakt z rejestracją CM Wielkoszyński w celu ustalenia sposobu postępowania z materiałem.
 5. Zgodnie z art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ustawy tej nie stosuje się do umów dotyczących usług zdrowotnych świadczonych przez pracowników służby zdrowia pacjentom w celu oceny, utrzymania lub poprawy ich stanu zdrowia, łącznie z przepisywaniem, wydawaniem i udostępnianiem produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych, bez względu na to, czy są one oferowane za pośrednictwem placówek opieki zdrowotnej, w związku z czym Usługobiorcy nie przysługuje ustawowe prawo odstąpienia od Umowy o świadczenie Usług.
 6. Wypowiedzenie Umowy o świadczenie Usług przez Usługodawcę lub Usługobiorcę jest dopuszczalne wyłącznie z ważnych powodów z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia. W przypadku upływu okresu wypowiedzenia Umowy o świadczenie Usług przed wykonaniem Badania, Usługobiorcy zwracana jest kwota 450zł tytułem częściowego niewykonania Usług. Zdanie pierwsze i drugie niniejszego ustępu nie ma zastosowania do sytuacji, w których Usługobiorca dokonuje wypowiedzenia Umowy o świadczenie Usług zanim Usługodawca nada pierwszą przesyłkę z Zestawem Mobilnym na adres wskazany przez Usługobiorcę. W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, Usługobiorca może dokonać wypowiedzenia Umowy o świadczenie Usług bez podania przyczyny telefonicznie pod numerem telefonu: +48 506 112 819 w godzinach pracy Usługodawcy, a Usługodawcy w związku z wypowiedzeniem Umowy o świadczenie Usług należna jest opłata manipulacyjna z tytułu przetworzenia Zlecenia w wysokości 5% płatności dokonanej przez Usługobiorcę w ramach Umowy o świadczenie Usług, potrącana przez Usługodawcę z płatności dokonanej przez Usługobiorcę, natomiast pozostała część płatności dokonanej przez Usługobiorcę w ramach Umowy o świadczenie Usług jest zwracane Usługobiorcy.
 7. Zlecone przez Usługobiorcę Badania nie podlegają zamianie na inne Badania po zawarciu Umowy o świadczenie Usług dla zleconych Badań.
 8. Badania można wykonać do 3 miesięcy od daty zakupu badań pod warunkiem, że nie wystąpią czynniki niezależne od usługodawcy (np. chwilowy brak odczynników), z powodu których usługa może być zrealizowana w późniejszym terminie. Po upływie 3 miesięcy usługobiorca ponosi ryzyko, że wykonanie badań nie będzie możliwe z przyczyn zależnych (np. wycofanie badania) lub niezależnych (np. stały brak odczynników) od usługodawcy.
 9. W celu zawarcia umowy o świadczenie Usług należy otworzyć stronę internetową Serwisu, dokonać wyboru Badań, a następnie złożyć Zamówienie podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Usługobiorcy przez Serwis komunikaty lub informacje, w tym podając imię, nazwisko, nazwę firmy (opcjonalnie), nr PESEL (lub w przypadku jego braku datę urodzenia), adres email, numeru telefonu i adres, pod który ma zostać dostarczony Mobilny Zestaw do badań, jeśli taki został zamówiony. Podanie tych danych jest warunkiem zawarcia Umowy o świadczenie Usług.
 10. Złożenie skutecznego Zamówienia oraz zawarcie Umowy o świadczenie Usług możliwe są wyłącznie po akceptacji niniejszego Regulaminu i załączników do niego, w tym instrukcji korzystania z Zestawu Mobilnego dla pacjenta i dla personelu medycznego, znajdujących się pod adresem: Instrukcja dla pacjenta (https://wielkoszynski.pl/wp-content/uploads/2020/10/instrukcja-dla-pacjenta-2.pdf) I instrukcja dla personelu medycznego (https://wielkoszynski.pl/wp-content/uploads/2020/10/instrukcja-dla-personelu-medycznego.pdf) oraz procedury pobierania i wysyłki materiału biologicznego do badań serologicznych zamieszczonej w p. 3 § 4.
 11. Warunkiem koniecznym przyjęcia do realizacji Zamówienia (co jest potwierdzane mailowo przez Usługodawcę) jest poprawne podanie danych Usługobiorcy w formularzu Zamówienia. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Usługodawcy co do poprawności danych Usługobiorcy, Usługodawca dokonuje weryfikacji tych danych, przykładowo podejmując kontakt z Usługobiorcą. W przypadku niemożności skontaktowania się z Usługobiorcą lub dokonania weryfikacji danych Usługobiorcy z przyczyn leżących po stronie Usługobiorcy, Zamówienie będzie anulowane przez Usługodawcę.
 12. Zamówienia mogą być składane za pośrednictwem Serwisu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 13. Ceny Badań wskazane są na stronie internetowej Serwisu, a ich płatność następuje z góry przed zawarciem Umowy o świadczenie Usług.
 14. Wszystkie ceny za oferowane Badania są cenami brutto i obejmują wszelkie koszty związane z wykonaniem Usług wyłącznie za pośrednictwem Usługodawcy, z zastrzeżeniem ust. 11 poniżej i innych wyjątków określonych szczegółowo w Regulaminie.
 15. Cena jednego Badania z wykorzystaniem Zestawu Mobilnego obejmuje koszt jednego Zestawu Mobilnego, jednej wysyłki Zestawu Mobilnego do Usługobiorcy dla zamówień powyżej 900zł (chyba że Zestaw Mobilny nie został doręczony Usługobiorcy nie z jego winy albo Zestaw Mobilny został uszkodzony z winy firmy kurierskiej, gdyż w takich sytuacjach Usługodawca ponownie wysyła Usługobiorcy Zestaw Mobilny na swój koszt) i jednej wysyłki Zestawu Mobilnego do Usługodawcy (kurierem medycznym zorganizowanym przez Usługodawcę, chyba że pierwsza przesyłka została uszkodzona z winy firmy kurierskiej organizowanej przez Usługodawcę, gdyż w takiej sytuacji Usługodawca ponosi koszty ponownej wysyłki do Usługodawcy Zestawu Mobilnego organizowanej przez Usługodawcę), natomiast cena badania nie obejmuje kosztów kuriera zamawianego przez Centrum dla zamówień poniżej 900zł, kosztów kuriera zamawianego samodzielnie przez Usługobiorcę, kosztów kolejnego Zestawu Mobilnego w przypadku kiedy pierwszy został zagubiony, zniszczony, niewłaściwie użyty (w tym niezgodnie z instrukcją) po doręczeniu Zestawu Mobilnego Usługobiorcy. W przypadku kiedy Zestaw Mobilny został zagubiony, zniszczony, niewłaściwie użyty (w tym niezgodnie z instrukcją) po doręczeniu Zestawu Mobilnego Usługobiorcy, Usługodawca wysyła Usługobiorcy kolejny Zestaw Mobilny po zapłacie przez Usługobiorcę, zgodnie z warunkami określonymi w ust. 14 pkt 2 poniżej, kwoty 200 zł brutto w przypadku Zestawu Mobilnego EliSpot i/lub kwoty 50zł w przypadku Zestawu Mobilnego do badań serologicznych.
 16. Cena jednego Badania bez wykorzystania Zestawu Mobilnego nie obejmuje kosztów kuriera zamawianego samodzielnie przez Usługobiorcę. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewywiązanie się z umowy w przypadku, kiedy materiał biologiczny został zagubiony, zniszczony, niewłaściwie przygotowany (w tym niezgodnie z instrukcją) lub niewłaściwie zabezpieczony. W przypadku, kiedy materiał biologiczny został zagubiony, zniszczony, niewłaściwie przygotowany (w tym niezgodnie z instrukcją) lub niewłaściwie zabezpieczony bez zachowania wymogów dotyczących sposobu pakowania próbek biologicznych, Usługobiorca może wysłać do Usługodawcy ponownie materiał biologiczny.
 17. W przypadku badań za kwotę co najmniej 900zł, Usługodawca zapewnia bezpłatny odbiór materiału przez kuriera medycznego. W przypadku badań za kwotę poniżej 900zł, usługa kuriera jest dodatkowo płatna. Koszt tej usługi to 48zł. Usługi kuriera medycznego świadczy zewnętrzna firma TNT, która odpowiada za materiał do momentu odebrania przesyłki przez pracownika Centrum. Kurier odbiera przesyłkę od poniedziałku do środy.
  1. Jeżeli Usługobiorca chce wysłać materiał za pośrednictwem kuriera umówionego przez Usługodawcę, co najmniej 2 dni przed planowaną wysyłką materiału do badań zobowiązany jest do wpłaty należności za badania i za usługę kurierską dla badań za kwotę poniżej 900zł na rachunek bankowy Usługodawcy (jeśli przy zamawianiu nie została wybrana inna opcja płatności).
  2. W dniu poprzedzającym wysyłkę Usługobiorca zobowiązany jest do kontaktu z Usługodawcą pod numerem telefonu 506 112 819 w celu umówienia kuriera. W przypadku trudności z dodzwonieniem się do Usługodawcy, Usługobiorca zobowiązany jest wysłać wiadomości SMS o treści „Proszę o kontakt w sprawie zamówienia kuriera”.
 18. Gdy Usługobiorca zamawia “Usługę online” bez Zestawu Mobilnego, właściwe zabezpieczenie materiału biologicznego do transportu powinno składać się z trzech elementów wymienionych poniżej oraz naklejki:
  1. opakowanie pierwotne (probówka z surowicą), które należy umieścić w opakowaniu pośrednim, w sposób uniemożliwiający zniszczenie zawartości w warunkach transportu;
  2. opakowanie pośrednie (plastikowe pudełko), które powinno być szczelne, wodoodporne i zawierać materiał o właściwościach chłonnych (może to być np. wata, lignina lub papierowe ręczniki itp.), do pudełka w okresie letnim należy włożyć również ochłodzony w lodówce (nie zamrożony!) wkład chłodzący (żelowy bądź plastikowy), aby zapewnić właściwą temperaturę transportu surowicy;
  3. opakowanie zewnętrzne (karton lub koperta „bąbelkowa”), w którym należy umieścić opakowaną probówkę i wypełniony formularz zlecenia badań;
  4. opakowanie zewnętrzne należy okleić naklejką handlingową UN3373 – znak o kształcie kwadratu ustawionego pod kątem 45° (kształt diamentu), o minimalnych wymiarach 50 mm x 50 mm, zawierający tekst UN3373 (https://wielkoszynski.pl/wp-content/uploads/2020/06/etykiety.pdf).
 19. Przeciwskazaniem do wykonania Badań EliSpot jest:
  1. Obecnie prowadzona antybiotykoterapia; Ze względu na dynamicznie przebiegające procesy immunologiczne towarzyszące antybiotykoterapii (zwłaszcza jej początkowym etapom), zaleca się wykonywanie badań metodą EliSpot po co najmniej 6 tygodniach od zakończenia leczenia. Czas ten pozwala na uzyskanie „stabilizacji immunologicznej”, a uzyskany wynik w rzeczywistości odzwierciedla aktualny stan pacjenta. Same antybiotyki (w sensie biochemicznym i immunologicznym) nie przeszkadzają w wykonaniu testów EliSpot. Teoretycznie można więc wykonać badania w trakcie leczenia. Należy jednak pamiętać, że ze względu na dynamiczne zmiany w układzie odpornościowym zachodzące podczas leczenia, uzyskany wynik może nie odzwierciedlać statusu immunologicznego, jaki uzyskamy po zakończeniu leczenia.
  2. Zioła; nie ma badań, które stwierdzałyby wpływ ziół na wyniki badań EiSpot. Jeśli pacjent bierze przez dłuższy czas zioła, nie ma przeciwwskazań do wykonania badań, ze względu na ich prawdopodobnie niewielki wpływ na wyniki. Należy zastosować takie same zasady, jak w przypadku antybiotyków. Powyższe informacje dotyczą przede wszystkim ziół wykorzystywanych w protokołach Buhnera i Cowdena oraz innych przetworów i preparatów ziołowych (np. liposomalnych) stosowanych w naturalnym leczeniu boreliozy i koinfekcji.
  3. Glikokortykoidy i inne leki immunosupresyjne; ze względu na immunosupresyjny wpływ tych leków należy liczyć się z możliwością uzyskania wyników fałszywie ujemnych. Jeśli jest to krótki cykl leczenia, to warto odczekać ok. 6-8 tygodni od zakończenia leczenia. W przypadkach stałej sterydoterapii i braku możliwości jej przerwania, badania można wykonać w jej trakcie, pamiętając jednak o zwiększonym ryzyku uzyskania wyniku fałszywie ujemnego.
  4. Immunoglobuliny; w przypadku stosowania immunoglobulin (np. interferonów) nie ma przeciwwskazań do wykonania badania EliSpot.
  5. Leki immunostymulujące i immunomodulujące; leki immunostymulujące i immunomodulujące    nie mają wpływu na wyniki badań EliSpot. Możliwe jest ich wykonywanie w trakcie leczenia tymi preparatami.
  6. Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ); Długotrwałe stosowanie NLPZ może hamować reakcje zapalne, w których uczestniczą limfocyty T oraz ich odpowiedź na antygeny w testach EliSpot. Dotyczy to w szczególności reakcji z antygenem LFA-1. Dlatego wskazane jest przerwanie leczenia i wykonanie badania po 6 tygodniach. Uwaga ta nie dotyczy pojedynczych dawek NLPZ stosowanych sporadycznie (doraźnie).
  7. Infekcje; W przypadku poważniejszych infekcji zalecamy odczekanie z badaniem do 6 tygodni. Lekkie infekcje (np. przeziębienia) nie mają wpływu na wynik badania.
 20. Przeciwskazaniem do wykonania niektórych badań serologicznych jest:
  1. Obecnie prowadzona antybiotykoterapia; jeśli antybiotyk podawany jest krótko, czyli do 4 tygodni, należy odczekać i zrobić badania przynajmniej 3 tygodnie po odstawieniu antybiotyku. Przy krótko podawanych antybiotykach, bakterie rozpadają się i antygeny, które się z nich uwolnią, mogą tworzyć tzw. kompleksy immunologiczne, które nie są wykrywane w standardowych badaniach serologicznych. Dlatego badania serologiczne, które wykrywają wolne przeciwciała, mogą dać fałszywie ujemne wyniki. W trakcie brania antybiotyku zalecane jest badanie KKI, wykrywające kompleksy immunologiczne. Krótkotrwale zażywanie antybiotyku działa w przypadku tego badania na zasadzie prowokacji antybiotykowej, powodując szybki rozpad bakterii i uwolnienie z nich antygenów, pobudza nasz układ odpornościowy do produkcji nowych przeciwciał (najczęściej są to przeciwciała klasy IgM).
  2. Zioła; nie ma badań, które stwierdzałyby wpływ ziół na wyniki badań serologicznych. Jeśli pacjent bierze przez dłuższy czas zioła, nie ma przeciwwskazań do wykonania badań, ze względu na ich prawdopodobnie niewielki wpływ na wyniki. Należy zastosować takie same zasady, jak w przypadku antybiotyków. Powyższe informacje dotyczą przede wszystkim ziół wykorzystywanych w protokołach Buhnera i Cowdena oraz innych przetworów i preparatów ziołowych (np. liposomalnych) stosowanych w naturalnym leczeniu boreliozy i koinfekcji.
  3. Glikokortykoidy i inne leki immunosupresyjne; ze względu na immunosupresyjny wpływ tych leków należy liczyć się z możliwością uzyskania wyników fałszywie ujemnych.
  4. W przypadku dużych dawek sterydów lub leków immunosupresyjnych przyjmowanych regularnie, warto odczekać 3 miesiące, a w przypadku krótkotrwałego leczenia (doustnie przyjmowane sterydy w niewielkich dawkach przez kilka - kilkanaście dni), badania mogą być wykonane z zastrzeżeniem, że wynik może być fałszywie ujemny (dodatni wynik zawsze potwierdza zakażenie).
  5. Jeśli leki są podawane przewlekle i możliwe jest ich odstawienie, rekomendowane jest odczekanie 4-6 tygodni z wykonaniem badań serologicznych.
  6. Jeśli leki podawane są krótko (szczególnie, jeśli są to duże dawki podane dożylnie, czyli na przykład „pulsy” SoluMedrolu stosowane w rzutach SM) i istnieje możliwość ich odstawienia, lepiej odczekać z badaniem nawet 2-3 miesiące po ich odstawieniu lub wykonać badania przed podaniem kolejnej dawki. Jeśli jest to krótki cykl leczenia, to warto odczekać ok. 6-8 tygodni od zakończenia leczenia.
  7. Immunoglobuliny; dożylnie lub podskórnie stosowane preparaty ludzkich immunoglobulin (tzw. IVIG) mogą mieć wpływ na wynik badań serologicznych. Dlatego zaleca się wykonanie badań co najmniej po 3 miesiącach od podania ostatniej dawki immunoglobulin. Przed upływem tego okresu nie rekomendujemy wykonywania badań, szczególnie w klasie IgG, ponieważ na wynik badania mogą wpłynąć przeciwciała pochodzące od dawców osocza, z którego wyprodukowano preparat immunoglobulin. Ze względu na to, że stosowane w lecznictwie preparaty immunoglobulin są praktycznie wolne (nie zawierają) od przeciwciał klas IgA i IgM, a także na to, że przeciwciała te mają stosunkowo krótki biologiczny okres półtrwania, możliwe jest wykonywanie badań serologicznych w tych klasach (IgA i igM) już po kilku dniach od podania preparatu immunoglobulin.
  8. Leki immunostymulujące i immunomodulujące; leki immunostymulujące i immunomodulujące    nie mają wpływu na wyniki badań serologicznych. Możliwe jest więc ich wykonywanie w trakcie leczenia tymi preparatami.
  9. Infekcje; przeziębienie i infekcje wirusowe mogą mieć wpływ na wynik badań serologicznych, dlatego zalecane jest odczekanie z badaniami 2-3 tygodni od czasu ustąpienia infekcji.
  10. Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ); przewlekle przyjmowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych oraz leków przeciwhistaminowych (przeciwalergicznych) nie ma wpływu na wyniki badań serologicznych i nie stanowi przeciwwskazania do ich wykonania.
 21. W przypadku niezastosowania się Usługobiorcy do zaleceń, o których mowa w ust. 12 powyżej, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości wyników zleconych przez Usługobiorcę Badań.
 22. Usługobiorca ma możliwość uiszczenia ceny:
  1. przy pomocy płatności elektronicznej za pośrednictwem operatora płatności wskazanego w formularzu Zamówienia, w tym za pośrednictwem systemu Przelewy24, zgodnie z postanowieniami regulaminu znajdującego się na stronie:
   https://www.przelewy24.pl/regulamin, przy składaniu Zamówienia,
  2. na rachunek bankowy Usługodawcy numer: 10 1050 1230 1000 0092 3653 5846, w terminie do 3 dni roboczych po złożeniu Zamówienia.
 23. Po skutecznym złożeniu Zamówienia, w tym uiszczeniu ceny Usług (nieuiszczenie ceny Usług zgodnie z postanowieniami ust. 14 powyżej wiąże się z anulowaniem Zamówienia i nie zawarciem Umowy o świadczenie Usług), Usługodawca przesyła na podany adres e-mailowy Usługobiorcy e-mail zawierający informację o zakupionych Usługach i czynnościach niezbędnych do wykonania Usług - co stanowi potwierdzenie zawarcia Umowy o świadczenie Usług.
 24. W celu wykonania Usług, jeśli Usługobiorca zamówił Zestaw Mobilny, w ciągu 2 dni roboczych po zawarciu Umowy o świadczenie Usług, Usługodawca wysyła Usługobiorcy Zestaw Mobilny. Maksymalny czas na dostarczenie Zestawu Mobilnego od momentu wysyłki wynosi 3 dni robocze.
 25. Przy odbiorze każdej przesyłki od Usługodawcy, Usługobiorca powinien sprawdzić przesyłkę i w przypadku stwierdzenia:
  1. uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,
  2. niekompletności przesyłki,
  3. niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia.
 26. Usługobiorca jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki od kuriera. W takim przypadku Usługobiorca powinien niezwłocznie powiadomić telefonicznie lub mailowo Usługodawcę o zaistniałej sytuacji w celu przygotowania powtórnej wysyłki Zestawu Mobilnego.
 27. Błędny adres mailowy lub inne dane można zweryfikować kontaktując się telefonicznie z Usługodawcą. W takiej sytuacji kontakt drogą telefoniczną powinien być wykonany niezwłocznie, zanim Zestaw Mobilny zostanie wysłany do Usługobiorcy. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Usługobiorcy Zestawu Mobilnego przez kuriera, jeżeli było to spowodowane podaniem przez Usługobiorcę niewłaściwego adresu do doręczeń.
 28. W przypadku wysyłki krwi w Zestawie Mobilnym, Usługobiorca samodzielnie umawia pobranie krwi na potrzeby wyświadczenia Usług, które musi być wykonane przez personel medyczny (ewentualne koszty pokrywa Usługobiorca). Może się to odbyć w warunkach domowych. Przed pobraniem krwi, pielęgniarka lub inny personel medyczny jest zobowiązany do zapoznania się z instrukcją Zestawu Mobilnego dla personelu medycznego, przekazywaną Usługobiorcy przed zawarciem Umowy o świadczenie Usług i wraz z Zestawem Mobilnym. Link do instrukcji dla personelu medycznego.
 29. W przypadku wysyłki surowicy krwi do badań serologicznych, Usługobiorca samodzielnie umawia pobranie krwi i odwirowanie surowicy do badań na potrzeby wyświadczenia Usług, które muszą być wykonane przez personel medyczny (ewentualne koszty pokrywa Usługobiorca). Krew ma być pobrana na tzw. skrzep, jak na badania biochemiczne. Po odwirowaniu surowicy i umieszczeniu jej w czystej probówce, przygotowany materiał ma zostać niezwłocznie wysłany do CM Wielkoszyński. Przed pobraniem krwi, pielęgniarka lub inny personel medyczny jest zobowiązany do zapoznania się z instrukcją pobrania i wysyłki materiału i ew. Instrukcją dotyczącą użycia Zestawu Mobilnego do serologii dla personelu medycznego (jeśli taki był zakupiony), przekazywaną Usługobiorcy przed zawarciem Umowy o świadczenie Usług wraz z Zestawem Mobilnym (jeśli był zakupiony).
 30. Pobrany materiał zabezpieczony przez Usługobiorcę lub Zestaw Mobilny z pobranym materiałem jest przesyłany do Usługodawcy za pośrednictwem kuriera medycznego. Usługobiorca może zamówić usługę kuriera medycznego samodzielnie lub z pomocą Usługodawcy. Jeśli Usługobiorca chce skorzystać z usług kuriera zamawianego przez Usługodawcę, najpóźniej dzień przed planowanym pobraniem krwi Usługobiorca proszony jest o kontakt telefoniczny z Usługodawcą w celu umówienia kuriera medycznego. Kurier (organizowany przez Usługodawcę albo samodzielnie Usługobiorcę) powinien odebrać krew Usługobiorcy tego samego dnia, w którym była pobrana.
 31. W przypadku niezastosowania się Usługobiorcy do postanowień, o których mowa w ust. 19 i 20 powyżej, w tym instrukcji Zestawu Mobilnego dla Pacjenta i Pielęgniarki, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości wyników zleconych przez Usługobiorcę badań albo niemożliwość wykonania Badań. W takiej sytuacji w celu prawidłowego wykonania Usług w pełni, w przypadku badań EliSpot, Usługobiorca zobowiązany jest zamówić kolejny Zestaw Mobilny po uprzedniej wpłacie Usługodawcy kwoty 200 zł zgodnie z postanowieniami ust. 14 pkt 2 powyżej. W przypadku nieuiszczenia przez Usługobiorcę kwoty, o której mowa w zdaniu poprzednim, w ciągu 5 dni roboczych po dowiedzeniu się przez Usługodawcę o niespełnieniu przez Usługobiorcę warunków, o których mowa w ust. 19 i 20 powyżej, Usługobiorcy zwracana jest kwota 450zł tytułem częściowego niewykonania Usług.
 32. W przypadku niemożności pobrania materiału do Badania w dniu planowanym przez Usługobiorcę, o którym mowa w ust. 20 powyżej, jest on zobowiązany najpóźniej do końca poprzedniego dnia przed planowanym dniem pobrania materiału do Badania zawiadomić o tym Usługodawcę telefonicznie. W przypadku niezawiadomienia Usługodawcy w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Usługobiorca ponosi koszty kuriera medycznego, ponownie zamawianego przez Usługodawcę w celu odebrania Zestawu Mobilnego do Badań. Usługobiorca zobowiązany jest do pokrycia kosztów kuriera, o których mowa w zdaniu poprzednim z góry przed jego zamówieniem przez Usługodawcę, w sposób, o którym mowa w ust. 14 pkt 2 powyżej.
 33. Po dotarciu do Usługodawcy przesyłki Zestawu Mobilnego nadanego przez Usługobiorcę, Usługodawca dokonuje weryfikacji otrzymanej przesyłki i informuje Usługobiorcę za pomocą poczty elektronicznej (email), że przesyłka jest w stanie kwalifikującym zawarty w niej materiał biologiczny (krew) do Badań, natomiast w przypadku wystąpienia w przesyłce nieprawidłowości związanych z jej transportem, Usługodawca telefonicznie kontaktuje się z Usługobiorcą celem ustalenia terminu ponownej wysyłki Zestawu Mobilnego do Usługobiorcy na koszt Usługodawcy (w przypadku skorzystania przez Usługobiorcę z kuriera medycznego organizowanego przez Usługodawcę) albo na koszt Usługobiorcy (w przypadku skorzystania przez Usługobiorcę z kuriera medycznego organizowanego przez Usługobiorcę). W takiej sytuacji postanowienia ust. 19-22 powyżej stosuje się odpowiednio.
 34. W przypadku kiedy dostarczony Usługodawcy za pomocą Zestawu Mobilnego materiał biologiczny (krew) lub dostarczony Usługodawcy zabezpieczony przez Usługobiorcę materiał biologiczny (surowica krwi) nadaje się do Badań (warunki określone niniejszym Regulaminem), badania wykonywane są w terminie 5 dni-10 dni roboczych(przy zamówieniu podana jest liczba dni przysługujących Usługodawcy na realizację każdego badania) od otrzymania przesyłki z materiałem biologicznym do Badań przez Usługodawcę.
 35. Usługodawca przekazuje Usługobiorcy wyniki zamówionych Badań w terminie do 10 roboczych od wykonania Badań, za pomocą systemu e-Wyniki (warunki świadczenia usług w tym zakresie określa odrębny regulamin), wyjątkiem są wyniki badań oznaczonych w cenniku symbolami B14 i B15, które zostaną wysłane w formie zaszyfrowanych plików PDF, na wskazany przez Usługobiorcę adres email, na wniosek Usługobiorcy wyniki Badań są wysyłane również w formie drukowanej, listem poleconym, na adres wskazany przez Usługobiorcę, za opłatą (w kraju 15zł, za granicą 25zł, kurierem w kraju 40zł), płatną z góry zgodnie z postanowieniami ust. 14 pkt 2 powyżej.
 36. Usługobiorca może zrealizować badania zakupione w akcjach promocyjnych wyłącznie w okresie określonym w promocji. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowane w terminie badania.
 37. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu dostępu do Usług przez osoby nieuprawnione. Wyjątek stanowi sytuacja zawinionego działania lub zaniechania Usługodawcy.

§ 5 Odpowiedzialność za treść

 1. Informacje zamieszczane przez właściciela Serwisu są na bieżąco aktualizowane oraz sporządzane w sposób staranny, jednakże Właściciel Serwisu nie udziela gwarancji za prawidłowość, aktualność, kompletność i stałą dostępność Serwisu.
 2. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo zmiany treści Serwisu, jej uzupełniania, skracania lub całkowitego wycofania.
 3. Właściciel Serwisu odpowiada jedynie za treści własne zamieszczone w Serwisie. Jeżeli na stronie Serwisu jest umieszczony link do adresów internetowych podmiotu trzeciego, na których treść właściciel nie ma żadnego wpływu, za treści znajdujące się pod linkowanymi adresami odpowiada wyłącznie ich operator.

§ 6 Ochrona praw własności intelektualnej

 1. Zawartość Serwisu jest chroniona polskim i międzynarodowym prawem autorskim. Prawa do wszystkich materiałów zamieszczonych na stronie Serwisu zastrzeżone są na rzecz Właściciela bądź firm i osób uprawnionych na podstawie odrębnych umów.
 2. Usługobiorca zobowiązany jest przestrzegać przepisów prawa własności intelektualnej. Wszelkie kopiowanie, wprowadzanie zmian, a także publiczne odtwarzanie udostępnianych treści bez zgody Usługodawcy jest zakazane, o ile nie wynika to z odrębnych umów lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Naruszenie praw autorskich przez Usługobiorcę skutkuje odpowiedzialnością prawną określoną w szczególności w przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§ 7 Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Usługobiorca ma prawo złożenia reklamacji ściśle związanych z wadliwym funkcjonowaniem Usług lub Serwisu. Złożenie reklamacji może nastąpić pisemnie na adres siedziby Usługodawcy lub poprzez e-mail: rejestracja@wielkoszynski.pl
 2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
  1. oznaczenie Usługobiorcy (w tym jego imię, nazwisko lub nazwa firmy, adres e-mail, nr PESEL);
  2. wskazanie problemu, którego dotyczy składana reklamacja;
 3. Reklamacje niezawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane;
 4. Usługodawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później jak w terminie 14 dni po jej otrzymaniu i udzieli informacji pisemnie lub poprzez e-mail. Usługodawca ma prawo odmówić wykonania usług niezwiązanych przedmiotowo z korzystaniem z Usług „Badania on-line”, w szczególności takich jak: skanowanie antywirusowe komputera, instalacja sterowników drukarki, konfigurowanie parametrów łącza internetowego, testowanie poprawności pracy sprzętu komputerowego lub jego podzespołów, aktualizacja systemu operacyjnego.
 5. Pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy o świadczenie usług.

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Serwisu, dokonywania w nim zmian oraz modyfikacji, bez konieczności uprzedniego informowania Usługobiorców.
 2. Regulamin niniejszy jest udostępniony Usługobiorcy nieodpłatnie za pośrednictwem strony https://wielkoszynski.pl/ w formie, która umożliwia pobranie, utrwalenie i wydrukowanie niniejszego Regulaminu.
 3. Prawem właściwym jest prawo polskie.