fbpx

Polityka prywatności

Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej Tomasz Wielkoszyński i Marcin Furmański sp. j.

Mając na uwadze poufność danych i ochronę prywatności naszych Klientów oraz działając zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej Tomasz Wielkoszyński i Marcin Furmański sp. j. ustanowiono politykę, określającą zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Informacje wstępne

Dane osobowe przekazywane w trakcie korzystania z naszych Serwisów gromadzimy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) oraz ustawą o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych.

Administratorem podanych przez Państwo danych osobowych, jest Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej Tomasz Wielkoszyński i Marcin Furmański sp. j. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (41-300) przy Alei Józefa Piłsudskiego 10.

Z Administratorem Danych Osobowych można się skontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres siedziby firmy lub drogą elektroniczną poprzez adres e-mailowy biuro@wielkoszynski.pl

Na jakiej podstawie przetwarzamy dane osobowe?

Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie następujących przepisów prawa:

 • art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (zawarcie lub realizacja umowy, komunikacja związana z obsługą świadczeń, obsługa reklamacji itp.);
 • art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawno-podatkowych ciążących na Administratorze,
 • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – dane mogą być przetwarzane w celach marketingowych (tj. marketingu produktów i usług Administratora), statystycznych i do analiz, których wynikiem nie są dane osobowe i wynik ten nie służy za podstawę podejmowania decyzji dotyczących konkretnej osoby oraz w innych prawnie uzasadnionych celach, związanych z prowadzeniem przez firmę działalności gospodarczej w tym dochodzenia roszczeń i windykacji należności,
 • art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – jeśli Państwo wyrażą stosowną zgodę, także do celów przesyłania informacji handlowej, w celach marketingowych, w formie określonej w klauzuli zgody (elektronicznej, telefonicznej)

W jakim celu przetwarzamy dane osobowe?

Państwa dane osobowe przetwarzamy w następujących celach:

 • realizacji komercyjnych usług medycznych (badania i konsultacje medyczne),
 • realizacji obowiązków prawnych ciążących na spółce,
 • komunikacji związanej z obsługą świadczeń, oferowanych przez spółkę (kontakt telefoniczny, mailowy, formularze kontaktowe naszych Serwisów itp.),
 • obsłudze reklamacji lub ewentualnych innych roszczeń,
 • w celach analitycznych lub statystycznych,
 • kierowania do Państwa treści marketingowych (dostarczanie komunikacji marketingowej w oparciu o pliki cookies, dane analityczne oraz marketing bezpośredni),
 • zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia (monitoring wizyjny obiektu)

Dane przetwarzane będą w środowisku informatycznym. Oznacza to, że mogą być tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych (np. kopie bezpieczeństwa, wykrywanie nieprawidłowości w działaniu systemów informatycznym, testy oprogramowania)

Jak długo przetwarzamy dane osobowe?

Państwa dane osobowe przetwarzamy i przechowujemy przez okres niezbędny do realizacji przedstawionych powyżej celów. Kształtują się one następująco:

 • w zakresie realizacji postanowień umów lub innych ustaleń z nich wynikających, przechowujemy dane osobowe przez czas ich obowiązywania, a po ich wygaśnięciu nie dłużej niż do czasu upływu okresów przedawnienia roszczeń z nich wynikających a przewidzianych przepisami prawa;
 • w przypadku danych podanych przez Panią/Pana dobrowolnie, będą one przetwarzane do czasu ewentualnego cofnięcia tejże zgody lub odpadnięcia celu ich przetwarzania:
 • w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa nie dłużej niż przez okresy przewidziane odpowiednimi przepisami prawa;
 • w celach statystycznych, analitycznych, archiwizacyjnych, bezpieczeństwa i innych niż poprzednio wymienionych w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora nie dłużej niż wynika to z celu takiego działania;
 • na potrzeby przesyłania informacji handlowej czy w celach marketingowych o ile wyraził/a Pan/Pani na to zgodę, będą przetwarzane do czasu ewentualnego cofnięcia w/w zgody lub odpadnięcia celu ich przetwarzania.

Po upływie w/w okresów Państwa dane zostaną nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

Komu udostępniamy pozyskane dane osobowe?

Jako podmiot gospodarczy, prowadzący działalność usługową dbamy o poufność Państwa danych. Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji naszej firmy np. w zakresie infrastruktury informatycznej lub bieżących spraw, dotyczących naszej działalności jako przedsiębiorstwa Państwa dane mogą być przekazywane następującym odbiorcom:

 • naszym kontrahentom, którzy współpracują z nami w realizacji celów wskazanych w polityce prywatności,
 • innym podmiotom gospodarczym, współpracującym z Administratorem przy realizacji usług (np. agencje reklamowe i marketingowe),
 • dostawcom usług zaopatrującym firmę w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne umożliwiające świadczenie przez firmę usług oraz zarządzanie nią (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, kurierskich czy pocztowych),
 • dostawcom usług prawnych i doradczych, w tym wspierających firmę w dochodzeniu ewentualnych roszczeń (np. kancelarie prawne i firmy windykacyjne),
 • urzędom oraz innych podmiotom określonym przepisami prawa.

Informujemy, iż podmioty, które na nasze zlecenie dokonują przetwarzania danych osobowych działają na mocy i w oparciu o umowy powierzenia (zgodnie z art. 28 RODO).

Jakie dane osobowe zbieramy?

W trakcie korzystania z naszych Serwisów prosimy o podanie jedynie niezbędnych danych w postaci imienia i nazwiska, adresu mailowego, treści wiadomości oraz opcjonalnie tematu wiadomości.
W przypadku komunikacji związanej z obsługą świadczeń, oferowanych przez spółkę prosimy o podanie numeru telefonu kontaktowego.
Przy realizacji naszych usług (w tym prowadzenia stosownej dokumentacji medycznej) zbieramy i przetwarzamy dane, niezbędne w procesie diagnostyki i leczenia schorzeń.
W przypadku danych potrzebnych do prowadzenia komunikacji marketingowej i reklamowej wykorzystujemy dane zawarte w plikach cookies oraz z systemów analitycznych.

Jakie dane są zbierane automatycznie?

Podczas wizyty na naszych serwisach automatycznie są rejestrowane dane dotyczące Państwa aktywności (np. adres IP, typ systemu operacyjnego itp.) Dane te wykorzystywane są tylko i wyłącznie w celach statystycznych i administracyjnych
Przesyłanie danych osobowych i komunikacja z naszymi systemami odbywa się z użyciem protokołu SSL (secure socket layer). Serwery są własnością Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej Tomasz Wielkoszyński i Marcin Furmański sp. j. i są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
Nasze serwisy mogą wykorzystywać pliki Cookies, służące identyfikacji sesji użytkownika podczas korzystania z naszych witryn. Pliki Cookies nie zawierają żadnych danych osobowych i służą tylko poprawności działania aplikacji.
W celu zablokowania przesyłania plików tego typu należy odpowiednio ustawić przeglądarkę internetową mając świadomość, iż niektóre funkcje witryn mogą nie działać.

Jakie przysługują Państwu prawa, związane z przetwarzaniem danych?

Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby (w tym prawo do uzyskania kopii danych osobowych), ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (o ile nie będą istniały ważne prawnie, uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).
Osoba, która wyraziła zgodę na otrzymywanie informacji handlowych lub zgody na cele marketingowe ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z przetwarzaniem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz w sposób tak samo łatwy jak jej wyrażenie.
Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Aby skorzystać z Państwa uprawnień prosimy o kontakt się z naszym Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres e-mailowy IOD@wielkoszynski.pl lub listownie na adres siedziby Administratora Danych Osobowych.

Postanowienia końcowe

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, który tworzą państwa Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Lichtenstein.
Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego możliwe będzie wyłącznie na Państwa wyraźny wniosek; dotyczy to również zgody marketingowej.
Informujemy, iż nie przetwarzamy Państwa danych osobowych w oparciu o zautomatyzowany sposób podejmowania decyzji, w tym nie dokonujemy ich profilowania.
Oferta firmy jest na bieżąco modyfikowana; zmianom podlegają również technologie, wymogi prawne oraz wymagania związane z prowadzeniem działalności w Internecie. Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej Tomasz Wielkoszyński i Marcin Furmański sp. j. zastrzega sobie prawo do zmian w treści polityki prywatności o czym zostaniecie Państwo poinformowani. Korzystając z naszych serwisów, po otrzymaniu informacji o wprowadzonych zmianach, wyrażacie Państwo zgodę na dalsze przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych na nowych zasadach.