fbpx

Polityka prywatności – konsorcjum

Klauzula informacyjna RODO dla reprezentantów, pracowników/współpracowników Konsorcjantów Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej Tomasz Wielkoszyński i Marcin Furmański sp. j., w ramach realizacji projektu

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 lub art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO” informujemy o sposobie i celu w jakim przetwarzamy Państwa dane osobowe, a także o przysługujących Państwu prawach związanych z ochroną danych, wskazując, że:

  1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej Tomasz Wielkoszyński i Marcin Furmański sp. j. Może Pani/Pan skontaktować z administratorem w następujący sposób:

1) listownie na adres: al. Józefa Piłsudskiego 10, 41-300 Dąbrowa Górnicza

2) przez e-mail: biuro@wielkoszynski.pl

  1. Inspektor ochrony danych

Może się Pani/Pan kontaktować z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, w następujący sposób:

1) listownie na adres: al. Józefa Piłsudskiego 10, 41-300 Dąbrowa Górnicza

2) przez e-mail: IOD@wielkoszynski.pl

  1. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c, e, f RODO, tj.

1) konieczność dysponowania danymi osobowymi,  przez okres poprzedzający zawarcie Umowy (dla potrzeb złożenia oferty/negocjacji) oraz przez okres wykonywania Umowy (złożenia podpisu przez reprezentantów Konsorcjantów), jej realizacji, rozliczenia Projektu, koordynacji przez osoby fizyczne wskazane do kontaktów roboczych przez Konsorcjantów;

2) wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na administratorze, w szczególności wynikających z przepisów rachunkowo-podatkowych; z obowiązku archiwizacyjnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

3) wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym, polegającego w szczególności na prowadzeniu działalności naukowej, świadczeniu usług badawczych oraz transferu wiedzy i technologii do gospodarki (art. 11 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce);

4) w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami z tytułu realizacji umowy, stanowiących prawnie uzasadniony interes administratora.

Podanie danych osobowych jest wymogiem koniecznym do podjęcia działań przed zawarciem Umowy (złożenia oferty/negocjacji) i jej wykonywania (złożenia podpisu przez reprezentantów stron) oraz zapewnienia jej właściwej realizacji przez osoby fizyczne wskazane w treści umowy do kontaktów roboczych, dla potrzeb jej koordynacji i rozliczenia Projektu. W przypadku niepodania danych osobowych nie będzie możliwe zrealizowanie ww. celu.

Dane osobowe mogą również zostać pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, jeżeli dobrowolnie udostępni Pani/Pan dane osobowe Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej Tomasz Wielkoszyński i Marcin Furmański sp. j., w ramach współpracy na podstawie umowy.

  1. Kategorie danych osobowych i źródła ich pozyskania (dotyczy przypadków pozyskiwania danych osobowych z innych źródeł niż od osoby, której dane dotyczą)

Konsorcjanci udostępnili Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej Tomasz Wielkoszyński i Marcin Furmański sp. j. dane osobowe reprezentantów, pracowników/współpracowników – wskazane w treści umowy lub inne dane kontaktowe niezbędne do jej realizacji, koordynacji i rozliczenia Projektu, w szczególności: imię i nazwisko, e-mail służbowy, nr telefonu służbowy, stopień/tytuł naukowy, funkcja/stanowisko i miejsce pracy.

  1. Okres przechowywania danych osobowych

Administrator będzie przechowywał dane osobowe przez okres niezbędny do udokumentowania czynności z Pani/Pana udziałem, w związku z podjęciem działań przed zawarciem umowy i jej wykonywania, przez okres wynikający z przepisów rachunkowo-podatkowych, z umowy o dofinansowanie projektu. W przypadku potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z tytułu realizacji niniejszej umowy, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Dokumentacja będzie podlegała archiwizacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

  1. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane możemy przekazywać podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską; organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz innym podmiotom współpracującym z nami w zakresie niezbędnym oraz celu zgodnym z realizacją niniejszej umowy.

  1. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

1) prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych;

2) prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;

3) prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych. Prawo to nie przysługuje, w szczególności gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa lub wykonania zadania publicznego;

4) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;

5) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu, w tym na potrzeby marketingu bezpośredniego, lub w celu realizacji zadania publicznego. UWAGA: w przypadku przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego można wnieść sprzeciw w dowolnym momencie bez względu na szczególną sytuację;

6) prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Pani/Pana dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Pani/Panu tylko co do tych danych, które przetwarzamy w sposób zautomatyzowany, czyli w formie elektronicznej, na podstawie umowy z Panią/Panem lub na podstawie Pani/Pana zgody;

7) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

8) Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.