3 stycznia, 2019

EliSpot 2 dla lekarzy

Zasada testu EliSpot (Enzyme-linked Immunosorbent Spot Assay) polega na pomiarze ilości zaktywowanych przez antygen limfocytów T efektorowych.

Badanie wykonywane jest w hodowli limfocytów, które po aktywacji swoistym antygenem (np. antygenami krętkowymi) wydzielają cytokiny. W przypadku diagnostyki chorób zakaźnych, w teście EliSpot badamy najczęściej wydzielanie interferonu gamma. 

Bardziej rozbudowane testy EliSpot oceniają wydzielanie dwóch (np. interferonu gamma + interleukiny 2) lub nawet trzech cytokin jednocześnie, co pozwala na bardziej precyzyjną ocenę etapu zakażenia lub jego aktywności.

Zapraszamy do pobrania opracowania dot. specyfiki testów EliSpot oraz przewodnika po testach i ich interpretacji: 

Opracowanie przygotował dr hab. n. med. Tomasz Wielkoszyński, profesor nadzwyczajny WSPS.

Wskazania do wykonania testu EliSpot obejmują:

 • Rutynową diagnostykę choroby z Lyme (lub koinfekcji). Badanie metodą EliSpot powinno być wykonane równolegle z badaniami serologicznymi, a wyniki obu testów interpretowane łącznie z obrazem klinicznym.
 • Diagnostykę boreliozy u pacjentów seronegatywnych (tj. u takich, u których wyniki testów serologicznych nie pozwalają na rozpoznanie zakażenia i pozostają ujemne).
 • Diagnostykę boreliozy u pacjentów z nierozstrzygającymi wynikami badań serologicznych (np. powtarzalnie granicznymi wynikami testów immunoblot lub IgG-pozytywnymi i IgM-negatywnymi), u których na podstawie obrazu klinicznego podejrzewane jest aktywne zakażenie o etiologii Borrelia burgdorferi s.l..
 • Diagnostykę boreliozy u pacjentów z niedoborami immunoglobulin (niedoborem IgG lub podklas IgG).
 • Diagnostykę boreliozy u pacjentów leczonych preparatami immunoglobulin ludzkich (preparaty IVIG mogą prowadzić do uzyskiwania fałszywie pozytywnych wyników testów serologicznych).
 • Kontrolę skuteczności leczenia antybiotykowego lub naturalnego (badanie EliSpot można wykonać po ok. 6 tygodniach od zakończenia antybiotykoterapii).

Różnice w diagnostyce i zalety testów EliSpot


W przeciwieństwie do badań serologicznych, których wyniki mogą pozostawać dodatnie przez wiele miesięcy, a nawet lat po wygaszeniu aktywności zakażenia (np. zjawisko przetrwałej produkcji specyficznych przeciwciał IgM lub wieloletnie, dodatnie wyniki w klasie IgG), testy EliSpot oceniają  aktualną sytuację immunologiczną organizmu.

Metoda EliSpot pozwala na ocenę aktualnego statusu zakażenia (aktywne czy nieaktywne) i pozwala na planowanie dalszych etapów leczenia.

Czym różni się EliSpot 2 od tradycyjnego testu EliSpot?

Kluczową sprawą w diagnostyce boreliozy z Lyme jest zapewnienie wysokiej specyficzności wyniku testu EliSpot. W tym celu zmodyfikowaliśmy dotychczas wykonywany test EliSpot wprowadzając do niego dodatkowe antygeny krętkowe. Ze względu na wykorzystanie rekombinowanych antygenów krętka (poza lizatem szczepu B31), uzyskane wyniki cechują się wyjątkowo wysoką specyficznością.

Dodatkowe zalety testu:

 • przy uzyskaniu dodatniej reakcji z antygenem OspA – prognozowanie przewlekłej, lekoopornej postaci stawowej boreliozy,
 • przy uzyskaniu dodatniej reakcji z antygenem LFA-1 – podejrzenie wystąpienia reakcji autoimmunologicznej zapoczątkowanej zakażeniem krętkami Borrelia burfdorferi s.l. (w tym przypadku wskazane jest poszerzenie diagnostyki o badania z zakresu autoimmunologii – ANA, ANCA, RF, anty-CCP, anty-TPO, itp.).

Obecnie oferowany test EliSpot 2 Borrelia ocenia reakcje dla następujących antygenów krętka Borrelia burgdorferi:

 • lizat natywnych krętków Borrelia burgdorferi sensu stricto (szczep B31),
 • VlsE mix (mieszanina rekombinowanych białek VlsE z 3 genogatunków krętka: B. burgdorferi ss, B. afzelii i B. garinii),
 • antygen OspA (rekombinowany),
 • antygen p41i (wewnętrzny fragment flageliny – w przeciwieństwie do pełnej cząsteczki białka p41, specyficzny dla krętka Borrelia burgdorferi s.l.),
 • peptyd LFA-1,
 • OspC mix (mieszanina rekombinowanych białek OspC z 3 genogatunków krętka: B. burgdorferi ss, B. afzelii i B. garinii).

Zapraszamy do pobrania opracowania dot. specyfiki testów EliSpot oraz przewodnika po testach i ich interpretacji: 

Opracowanie przygotował dr hab. n. med. Tomasz Wielkoszyński, profesor nadzwyczajny WSP